Thank you to the Hattiesburg Library through Mme. Christina.
Second page
Doris Peacock
Monika Lorinczova
Photos: Adolfo Pardo